2% – 3% pre Margarétku

Príďte ku nám na kávičku, deti unavíme v herničke, vezmite so sebou papiere (Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie) a my ich za vás odnesieme na úrady. V tento deň vo v herničke aj na kávičke privítame zadarmo.

 

Každoročne majú všetky fyzické aj právnické osoby možnosť poukázať určitú časť dane v prospech nejakej neziskovej mimovládnej organizácie a podporiť tak jej činnosť. Peniaze získané práve z 2 % sú podstatnou časťou našich príjmov a pomáhajú nám pri napĺňaní nášho poslania a rozvíjaní našich činností.

 

Na čo použijeme vaše 2 %?

– zveľaďovanie herničky a nákup nových hračiek, chod herničky

– zabezpečenie pomôcok, materiálu a vybavenia na krúžky

– organizovanie akcií ako Karneval, Deň detí, divadielka, Mikuláš a mnohé ďalšie

– prerobenie skladu na ďalšiu miestnoť na krúžky a jej zariadenie, aby sme mohli ponúknuť ešte viac krúžkov a zaujímavých aktivít

 

Ak ste dobrovoľník

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2019 u nás v Margarétke, máte možnosť venovať 3 % z dane! Ozvite sa nám (info@mcmargaretka.sk) a my vám o dobrovoľníckej práci vydáme potvrdenie. 

 

Ak ste zamestnanec

  1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane, v ktorej potvrdí výšku zaplatenej dane a potvrdí, že nemáte nedoplatok na dani. Toto urobte najneskôr do 15. februára 2020.
  2. Vypočítajte si 2 % zo zaplatenej dane, vypočítaná suma nesmie byť nižšia ako 3 €. 
  3. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2 % zaplatenej dane. 
  4. Pošlite alebo doručte vyplnené Vyhlásenie spolu s Potvrdením daňovému úradu v mieste trvalého bydliska do 30. apríla 2020. Tlačivo môžete priniesť aj k nám do MC Margarétka a my ho na príslušný úrad doručíme.

 

Ak ste SZČO alebo právnická osoba

  1. Skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2 % z vašej dane za rok 2019 nie je nižšia ako 3,32 €.
  2. Vyplňte príslušné údaje o občianskom združení Deti mamy Margity a sumu zodpovedajúcu 2 % dane do príslušných oddielov v daňovom priznaní.  Právnická osoba môže poukázať 2 % z dane aj viacerým mimovládnym organizáciám, fyzická osoba len jednej.
  3. Do 31. marca 2020 (resp. 30.júna) podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu a zaplaťte daň za rok 2019.
  4. Právnické osoby môžu poskytnúť 2 %, pokiaľ v roku 2019 alebo až do termínu podania daňového priznania darovali na verejnoprospešné účely dar, ktorý finančne zodpovedá minimálne 0,5 % dane (dar nemusí byť iba pre prijímateľa 2%). Ak tak neurobili, darovať môžu iba 1%, tento fakt sa vyznačí v daňovom priznaní.

 

NAŠE ÚDAJE

Názov organizácie: Deti mamy Margity

Právna forma: Občianske združenie

Sídlo organizácie: Pavlovičova 3, 82104 Bratislava-Ružinov

IČO: 50066374

 

Predvyplnené vyhlásenie si môžete stiahnuť tu:

tlačivo 2019

ĎAKUJEME!